Nog extra informatie voor de personen die één van de vijf lezingen van 22 en 28 februari 2024 hebben gevolgd.


CHRONOLOGIE
1581 26 juli, Akte van Afzwering : De Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden zweren het gezag van Filips II af
1582 26 april, Franchois Hals, lakenbereider, en zijn echtgenote Adriana van Geertenryck, de toekomstige ouders van Frans Hals, verkopen een erfrente op Adriana's huis in Antwerpen
1582/83 Doop van Frans Hals in Antwerpen
1583 De Vlaamse schilder, dichter en schildersbiograaf Karel van Mander vestigt zich in Haarlem
1584 Prins Willem I te Delft vermoord
1584/85 Doop van Joost Hals in Antwerpen
1585 Na augustus, registratie van Franchois Hals, lid van de Antwerpse burgerwacht, als katholiek ; vermoedelijk emigreerde hij korte tijd later met zijn gezin naar de Noordelijke Nederlanden  Augustus, de Spanjaarden heroveren Antwerpen ; veel Vlamingen emigreren naar het noorden
Prins Maurits benoemd tot stadhouder van Holland en Zeeland
1588      Ondergang van de Spaanse Armada
1590 2 januari, doop in Haarlem van Anneke Harmensdr, de eerste echtgenote van Frans Hals
1591 19 maart, doop in Haarlem van Dirck Hals het vroegste bewijs van de vestiging van Hals' ouders in Haarlem  Bouw van de Nieuwe of Sint-Jorisdoelen in Haarlem
1593 31 januari, doop in Haarlem van Lysbeth Reyniersdr, de tweede echtgenote van Frans Hals
13 februari, ondertrouw in Amsterdam van Carel Hals, halfbroer van Frans, Joost en Dirck Hals
1599 O Geboorte van de Vlaamse portretschilder Anto-nie van Dyck (1641)
1602 A Oprichting van de Verenigde Oostindische Compagnie (V.O.C.)
1603 Einde van de vermoedelijke leertijd van Frans Hals bij Karel van Mander, die Haarlem in dat jaar verlaat.   Lieven de Key (ca. 1560-1627) voltooit de Vleeshal aan de Grote Markt te Haarlem
1604 Publicatie van Karel van Manders Schilder-boeck
1606      O Loterij voor de bouw van het Oudemannenhuis in Haarlem, het huidige Frans Halsmuseum O Geboorte van Rembrandt in Leiden O Dood van Karei van Mander ("1548)
1609-21 Twaalfjarig Bestand tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en Spanje
1610 Inschrijving van Frans Hals als lid van het Haarlemse Sint-Lukasgilde; dit is het vroegst gedocumenteerde gegeven over zijn leven
ca. 1610 Huwelijk van Frans Hals met Anneke Harmensdr,  die overlijdt in 1615
1611 2 september, doop van Frans Hals' zoon Harmen uit zijn eerste huwelijk met Anneke Harmensdr .  Frans Hals schildert het portret van Jacobus Zaffius, zijn vroegst gedocumenteerde werk (cat. 1)
1612 Juni, de Vlaamse historie- en portretschilder Rubens (1577-1640) bezoekt Haarlem
1612-17 De Rotterdamse genreschilder en etser Willem Buytewech (1591/92-1624) werkzaam in Haarlem
1612-24 Lidmaatschap van Frans Hals van de schutterij van de Sint-Jorisdoelen
1613 12 mei, registratie van de begrafenis van een kind uit Frans Hals' eerste huwelijk
1615 31 mei, registratie van de begrafenis van Anneke Harmensdr, Frans Hals' eerste echtgenote
10 juli, Frans Hals benoemd tot voogd over zijn twee minderjarige kinderen
1616 Frans Hals verblijft in Antwerpen van vóór 6 augustus tot 11/15 november
4 september, registratie van de begrafenis van een kind uit Frans Hals' eerste huwelijk november, Frans Hals betaalt achterstallig levensonderhoud aan de verzorgster van zijn zoontje Harmen
Frans Hals voltooit de Maaltijd van officieren van de Sint-Jorisschutterij
Oktober, de Engelse ambassadeur in de Noorde-lijke Nederlanden, Sir Dudley Carlton, bezoekt Haarlem; de historie- en portretschilder Frans Pi-tersz de Grebber (15 72/73 -1649) regelt het transport van kunstwerken die Sir Dudley met Rubens had geruild
1616-24 Lidmaatschap van Frans Hals van de rederijkerskamer 'De Wijngaardranken'
1617 15 januari, ondertrouw van Frans Hals en zijn tweede vrouw Lysbeth Reyniersdr
12 februari, huwelijksvoltrekking van Frans Hals en Lysbeth Reyniersdr in Spaarndam 23) 21 februari, doop van Sara Hals. Dood van de Haarlemse schilder en graveur Hendrick Goltzius (° 1558)
1618 16 mei, doop van Frans Hals de Jonge
1620 13 december, registratie van de begrafenis van een kind uit Frans Hals' tweede huwelijk
1621 Samuel Ampzing vermeldt Frans en Dirck Hals in de tweede editie van Het lof der stadt Haerlem in Hollandt
1623 21 juli, doop van Adriaentje Hals 19 september, Frans Hals is doopgetuige voor zijn nicht Maria, dochter van Dirck Hals
1624 12 december, doop van Jacobus Hals
1625 Dood van prins Maurits; zijn broer Frederik Hendrik volgt hem op als stadhouder
1626 16 oktober, opheffing van de beslaglegging op de nalatenschap van de schilder Karei van Mander de Jonge door Frans en Dirck Hals, erfgenamen van hun broer Joost
De genreschilder Adriaen Brouwer (1605/06-1638) wordt lid van de Haarlemse rederijkerskamer 'De Wijngaardranken'
1627 11 februari, doop van Reynier Hals 38) Frans Hals schildert de Maaltijd van officieren van de Cluveniers en de Maaltijd van officieren van de Sint-Jorisschutterij
1628 25 juli, doop van Nicolaes Hals
O Samuel Ampzing wijdt in de derde editie van zijn Beschryvinge ende lof der stad Haerlem in Holland enkele regels aan Frans en Dirck Hals en vermeldt Frans' schuttersmaaltijd van 1627 voor de Cluveniersdoelen
1628/29 Geboorte van de landschapschilder Jacob van Ruisdael in Haarlem
1629 Betaling van 24 pond door de stad Haarlem aan Frans Hals voor de restauratie van schilderijen afkomstig uit de Commanderij van Sint-Jan, die in 1625 in het Prinsenhof waren geplaatst
22 januari, opdracht van de burgemeesters van Haarlem aan Frans Hals en twee collega's om in het Werkhuis de gevangeniscel van de schilder Johannes Torrentius te inspecteren 17 mei, Dirck Hals staat borg voor de aankopen van zijn broer Frans op een kunstverkoping bij Frans Pietersz de Grebber
1630 29 maart, Frans en Dirck Hals treden op als getuigen voor Hendrick Willemsz den Abt, waard van de door schilders veel bezochte herberg 'De Coninck van Vranckrijck' in de Smedestraat
1631 18 augustus, Frans Hals ondertekent als getuige het testament van de koopman Michiel de Decker
12 november, doop van Maria Hals  17 november, schilderijen van en naar Frans Hals komen voor op een veilinglijst van Hendrick Willemsz den Abt
Adriaen Brouwer verlaat de Noordelijke Nederlanden en vestigt zich in Antwerpen Reorganisatie van het Haarlemse Sint-Lukasgilde. Aanleg van de trekvaart van Haarlem naar Amsterdam
1632 Geboorte van Jan Vermeer in Delft .
1633 Frans Hals schildert de Vergadering van officieren en onderofficieren van de Cluveniers
Hals aanvaardt de opdracht om voor 60 gulden per portret de officieren te schilderen van het Amsterdamse schuttersvendel van kapitein Reynier Reael en luitenant Cornelis Michielsz Blaeuw, be-kend als De magere compagnie
1634 Vermelding van Frans Hals op de ledenlijst van het Sint-Lukasgilde
26 januari, doop van Susanna Hals.  4 april, drie schilderijen van Frans Hals worden verloot op de door Dirck Hals en Cornelis van Kittensteyn georganiseerde loterij 14 augustus, Frans Hals poogt op een Amsterdamse veiling een schilderij van Goltzius te kopen
1635 4 september, klacht van Judith Leyster bij het Sint-Lukasgilde over Frans Hals, die haar een leerling had afgetroggeld
1635-37  Windhandel in tulpebolle. nDe bevolking van Haarlem wordt geteisterd door een pestepidemie
1636 19 maart, sommatie van Frans Hals door middel van een gerechtelijke aanzegging om naar Amsterdam te komen teneinde De magere compagnie te voltooien.
20 maart, Frans Hals, ziek te bed in zijn woning op het Groot Heiligland, verklaart zich bereid om De magere compagnie in Haarlem te voltooien.
29 april, kapitein Reael en luitenant Blaeuw wijzen het voorstel van Hals af en sommeren hem andermaal om naar Amsterdam te komen  26 juli, Frans Hals verklaart zich uitsluitend bereid De magere compagnie in Haarlem te voltooien; de Amsterdamse schilder Pieter Codde zou dit schuttersstuk ten slotte in 1637 afmaken
1637 9 februari, Frans Hals krijgt een jaargeld toegewezen ter ondersteuning van zijn zwakzinnige zoon Pieter, die hij buiten de stad moet onderbrengen.
Het Sint-Lukasgilde krijgt de beschikking over een gildekamer in het stadhuis van Haarlem
1638 Dood van de historieschilder Cornelis Cornelisz van Haarlem ("1562)
1639 Frans Hals portretteert de Officieren en onderofficieren van de Sint-Jorisschutterij
1640 17 januari, Frans Hals heeft een huurschuld van 33 gulden voor een huis in een poort, die uitkomt in de Lange Begijnenstraat
23 december, doop van Frans Hals' kleindochter Maria, buitenechtelijke dochter van Sara Hals en Abraham Potterloo 91) Dood van Rubens in Antwerpen
1641Frans Hals schildert de Regenten van het Sint-Elisabethsgasthuis te Haarlem.  Antonie van Dyck ("1599) sterft in Blackfriars
1642 29 maart, Sara Hals, opnieuw zwanger van een buitenechtelijk kind, wordt op verzoek van haar ouders voor enige tijd in het Werkhuis geplaatst. 13 juni, de zwakzinnige Pieter Hals wordt opgenomen in het Werkhuis en voortaan van stadswege onderhouden.
5 september, Frans Hals woont in de Kleine Hout-straat .
17 september, Frans Hals wordt gesommeerd zijn gildegeld te betalen. Vóór 6 november, Frans Hals ondertekent met enkele collega's een advies aan de burgemeesters van Haarlem over de voorgenomen beperking op verkopingen van schilderijen. Rembrandt voltooit de Nachtwacht
1644 18 januari, benoeming van Frans Hals voor één jaar tot vinder van het Sint-Lukasgilde. 27 februari, Frans Hals woont op de Oude Gracht 103)
1645 22 januari, veroordeling van Frans Hals in Vianen tot betaling van 60 gulden en een dag schilderen wegens een huurschuld van zijn zoon Harmen.
13 oktober, verklaring van Frans Hals voor een Amsterdamse notaris over de gage van zijn zoon Reynier.  Jacob van Campen begint met de bouw van de Nieuwe Kerk in Haarlem (voltooid in 1649) tegen de door Lieven de Key in 1613 gebouwde kerktoren
1646-47 De 18-jarige Vincent Laurensz van der Vinne (1628-1702) is negen maanden bij Frans Hals in de leer.
1646-51 De stillevenschilder Pieter Gerritsz van Roestraten (1630-1700), de toekomstige schoonzoon van Frans Hals, is bij hem als schildersknecht in dienst.
1647 Theodorus Schrevelius roemt in zijn Harlemum sive urbis Harlemensis incunabula (Nederlandse editie 1648) Frans en Dirck Hals. Dood van prins Frederik Hendrik; zijn zoon Willem II volgt hem op als stadhouder
1648 27 mei, Frans Hals maakt deel uit van een arbitragecommissie inzake een geschil tussen een schilder en een handelaar.
Vrede van Munster: einde van de Tachtigjarige Oorlog
1648-     De portret- en historieschilder Caesar Boëtius ca. 1657 van Everdingen (1616/17-1678) is werkzaam in Haarlem
ca. 1649 Frans Hals schildert het portret van René Descartes (cat. 66)
1649 4 september, Frans Hals is als oud-vinder aanwezig bij een buitengewone vergadering van het Sint-Lukasgilde 133)
Dood van de Haarlemse portret- en historieschilder Frans Pietersz de Grebber (° 1572/73)
1650 Dood van prins Willem II; begin van het Eerste Stadhouderloze Tijdperk, dat duurt tot 1672
ca. 1650 De Haarlemse portretschilder Jan de Bray (ca. 1627-1697) begint zijn loopbaan
1651 6 oktober, getuigenverklaring van Pieter Gerritsz van Roestraten voor een Amsterdamse notaris over Frans Hals' zoon Anthonie, die van 1646 tot zijn dood in 1650 in Tonkin als matroos in dienst van de Oostindische Compagnie had gevaren
7 oktober, Frans Hals machtigt zijn vrouw Lysbeth Reyniersdr om de gage van Anthonie te innen bij de Oostindische Compagnie
1652/53 Dood van de Haarlemse historie-en portretschilder Pieter Fransz de Grebber (°ca. 1600)
1652-54 Eerste Engelse Oorlog
1653 Het Leprooshuis betaalt 65 gulden voor het onderhoud van 'Malle Babbe int Tuchthuijs' [Werkhuis]  dit is het enig bekende document over deze vrouw, die door Frans Hals werd geschilderd
1654 10 maart, afbetaling door Frans Hals van een schuld aan bakker Jan Ykesz met huisraad en enkele schilderijen, onder andere van Karei van Mander en Maerten van Heemskerck
1655 8 oktober, inschrijving van Frans Hals tot lidmaat van de gereformeerde gemeente
1656 17 mei, registratie van de begrafenis van Dirck Hals, de jongste broer van Frans Hals, in de Begijnekerk in Haarlem. Aanleg van de trekvaart van Haarlem naar Leiden
1657  Dood van de Haarlemse portret-en genreschilder Hendrick Pot (°ca. 1585)  Dood van de portretschilder Pieter Claesz Somman (°ca. 1585), die sinds 1628 in Haarlem werkzaam was
1660 Dood van de Haarlemse schilderes Judith Leyster (° 1609), vrouw van de schilder Jan Miense Molenaer
1661 Frans Hals wordt wegens ouderdom vrijgesteld van de jaarcontributie aan het Sint-Lukasgilde
14 december, Frans Hals en twee collega's hebben een schuld wegens de aankoop van zes schilderijen op een veiling in Heemstede. Cornelis de Bie vermeldt in zijn Gulden Cabinet vande edel vrij Schilderconst, dat Filips Wouwerman leerling van Frans Hals is geweest
1662 Frans Hals taxeert schilderijen. Dood van de Haarlemse portretschilder Johannes Cornelisz Verspronck (geboren vóór 1603)
1662-66 9 september-1 oktober, Frans Hals vraagt aan het stadsbestuur om ondersteuning en krijgt een jaargeld van 200 gulden toegewezen; bovendien krijgt hij in 1664 zes wagens turf en wordt zijn huishuur betaald
1663 Augustus, de Fransman Balthasar de Monconys bezoekt op zijn Hollandse reis Haarlem, waar hij in één van de doelens een schuttersstuk van Frans Hals bewondert
1664 Frans Hals schildert het groepsportret van de Regenten en dat van de Regentessen van het Oude-mannenhuis in Haarlem, zijn laatste werken
Dood van de Haarlemse historieschilder en architect Salomon de Bray ("1597)
1665 22 januari, Frans Hals staat borg voor zijn schoonzoon Abraham Hendricksz Hulst
1665-67 Tweede Engelse Oorlog
1666 1 september, registratie van de begrafenis van Frans Hals op het koor van de Sint-Bavokerk in Haarlem
1667 8 februari, registratie van de begrafenis van Frans Hals' zwakzinnige zoon Pieter
1668 Dood van de Haarlemse genreschilder Jan Miense Molenaer (° ca. 1610), de echtgenoot van Judith Leyster .Triple Alliantie tussen Engeland, Zweden en de Republiek der Verenigde Nederlanden
1669 Dood van Rembrandt in Amsterdam
1672 3 mei, registratie van de begrafenis van Frans Hals' zoon Reynier op het Leidse Kerkhof in Amsterdam . Het Rampjaar, begin van de Derde Engelse Oorlog en de oorlog met Frankrijk; prins Willem III wordt stadhouder
1675 26 juni, Lysbeth Reyniersdr, de weduwe van Frans Hals, krijgt van de stad een wekelijkse ondersteuning
1679 28 juni, de Duitse schilder Matthias Scheitz noteert op het schutblad van zijn exemplaar van Karei van Manders Schilder-boeck een kort levensbericht over Frans Hals.